Μουσική-Ελεύθεροι - Σημείωμα Μακαριστού Πατριάρχη Αλεξανδρείας Πέτρου

Ανέκαθεν η Εκκλησία του Χριστού δια των εκπροσώπων της έδιδε το παράδειγμα και ήτο πρωτοπόρος εις κάθε κίνησιν και ζωήν της ανθρωπίνης υπάρξεως. Από τας πρώτας ημέρας της εμφανίσεως και ζωής του χριστιανισμού διαπιστώνομεν την στοργήν και την θαλπωρήν προς όλους τους πάσχοντας και τους αδικημένους.

Ο ίδιος ο Κύριος, από της εμφανίσεώς Του επί της γης έως της σήμερον, δια πολλών και διαφόρων τρόπων επιδεικνύει δυναμικά τα φιλόστοργα και πατρικά Του αισθήματα προς τον πλησίον και τους έχοντας ανάγκην και βοήθειαν.
 
Ιδιαιτέρως υπηρετεί τους νέους, τους πάσχοντας από σωματικήν και πνευματικήν βλάβην, νουθετεί, παραμυθεί, θαυματουργεί, διδάσκει και απαλύνει τον πόνο και την αδικίαν.
Εν μέσω διαφόρων καταστάσεων ευρισκόμενος ο σημερινός άνθρωπος και ιδιαίτερα ο νέος, δεν έχει που να στρέψη την προσοχήν του δια στήριγμα και καταφυγήν. Και πάλιν η Εκκλησία δίδει το παρόν της δια των λειτουργών της. Σήμερα, που οι νέοι μας χάνουν την πνευματικήν των επικοινωνίαν και τον προορισμόν των, δημιουργούνται οάσεις, δια να στηρίξουν, να εμψυχώσουν και να ενισχύσουν την κάθε μορφήν απομακρύνσεως του ανθρώπου εκ του αδιεξόδου.
Τα κέντρα τούτα, υπό την σκέπην και ευλογίαν των κατά τόπους επισκόπων, αγωνίζονται και προσφέρουν τα πάντα, δια την κάλυψιν των σωματικών και πνευματικών αναγκών των νέων της εποχής μας.
 
Έχομεν βεβαίαν την πεποίθησιν, ότι η Εκκλησία δια του τρόπου τούτου συμπληρώνει ένα μέγα κενόν εις την αδικουμένην συνεχώς νεολαίαν μας. Δια τούτο, συγχαίρομεν τους κοπιώντας και πεφορτισμένους νυχθημερόν δια των διαφόρων μέσων ψυχαγωγίας και εκδηλώσεων, όπως φέρωσι τους νέους πλησιέστερον προς την αληθινήν χαράν και ζωήν, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν.
 
Η υγιής ταύτα προσέγγισις εκδηλοί δυναμικώς τον ρόλον, τον οποίον η Εκκλησία διαδραματίζει εις την προσφοράν αγάπης και στηρίξεως προς τους νέους μας, οίτινες θεωρούνται και είναι οι αυριανοί πνευματικοί και πολιτικοί ταγοί της κοινωνίας μας.
 
† Ο Αλεξανδρείας Πέτρος
[ Πίσω ]
Κοινοποίηση