ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ – Παρέμβαση του γέροντος Μάξιμου Ιβηρίτη για τον Βασιλιά: Ασυγχώρητον λάθος η απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης!

Υπό του Γέροντος Μαξίμου Ιβηρίτου – Προς το ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 

 

Με μια νέα επιστολή προς το ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ο Γέρων Μάξιμος ο Ιβηρίτης μας μεταφέρει άγνωστες πτυχές από τις κατ’ ιδίαν συνομιλίες που είχε με τον μακαριστό τέως Βασιλιά Κωνσταντίνο, ο οποίος υπενθυμίζεται πως εκοιμήθη το βράδυ της Τρίτης 10 Ιανουαρίου.

O Αγιορείτης Γέρων, παράλληλα, τονίζει πως οι πολιτικοί άρχοντες του τόπου προέβησαν σε ασυγχώρητο λάθος μετά την απόφαση τους να κηδευτεί ο μακαριστός Βασιλίας ως “ιδιώτης” και όχι με τιμές αρχηγού κράτους.

Διαβάστε αναλυτικά τι αναφέρει:

Τα καθ’ ημάς Παραλειπόμενα, περί του τελευταίου Βασιλέως των Ελλήνων Κωνσταντίνου Β΄. Μνήμη δικαίου μετ’ εγκωμίων. Αληθής και επίκαιρος ο λόγος του Βασιλέως προφητάνακτος Δαβίδ, διά τον εκλιπόντα Κωνσταντίνον, αδελφοί Πανέλληνες.

Διά την αγάπην σας επιτρέψατέ μοι να σας μεταφέρω και τα όσα επίλοιπα έχω εκ των κατ’ ιδίαν συνομιλιών μετ’ αυτού. Καθώς μοί εξεμυστηρεύθη, εις το παλάτι εκάναμε μετάνοιες, όπως μας είχε μάθει η προγιαγιά μας Ρωσίδα Βασίλισσα Όλγα.

Τα παιδιά μου Παύλον και Νικόλαον, μοί είπε, τα έστειλα εις τον Αγγλικόν στρατόν να εκπαιδευτούν, ώστε εάν χρειασθή να βοηθήσουν κάποτε την Ελλάδα.

Όταν δι’ ενεργειών μας ο ίδιος με τον πρίγκιπα Νικόλαον και ενός τρίτοπυ συνοδού του ήλθον εις την Θεσσαλονίκην την 27 Οκτωβρίου 2012, διά να παραστούν εις τας εορτάς της εκατονταετηρίδος επί τη απελευθερώσει της πόλεως (1912-2012), τότε έπεσεν ενώπιον της Παναγίας του Άξιόν Εστίν, την οποίαν τότε είχομεν μεταφέρει εις Θεσσαλονίκην διά τας εορτάς και κατεφίλει την Εικόνα. Και τούτο, ενώ είχε πρόβλημα με ένα εκ των ποδών του. Καικαθώς ενθυμούμαι, εσπεύσαμεν δύο άτομα να τον εγείρωμεν εκ του εδάφους.

Αυτός ήτο ο Κωνσταντίνος.

Δυστυχώς, η ηγεσία της Μεταπολιτεύσεως δεν του εφέρθη ως έπρεπεν. Όταν έπλεε με το σκάφος του εις την θάλασσαν ομού με την οικογένειάν του, τον ηκολούθουν μαχητικά αεροσκάφη άνωθεν, τα οποία κατήρχοντο πολύ χαμηλά προς εκφοβισμόν. Φοβούμαι μοί έλεγε μήπως πάθη καρδιακήν προσβολήν ο μικρός Φίλιππος!

Και ακόμη, υπήρξα και εις τούτο μάρτυς τον Αύγουστον του 1993. Τότε, και ενώ ευρισκόμεθα προ των πυλών της Ιεράς Μονής των Ιβήρων προς υποδοχήν του, μοί είπεν εις μίαν στιγμήν. Γέροντα, επιτρέπεται να πάρουμε μίαν λήψιν της υποδοχής διά να την ίδουν η σύζυγός μου Άννα Μαρία και ο μικρός τότε πρίγκιψ Φίλιππος, οι οποίοι ευρίσκονται εις το σκάφος απέναντι της Μονής; Εις το αίτημα του άνακτος, επενέβη ξαφνικώς εις Τελωνειακός υπάλληλος, λέγων ότι απαγορεύεται τούτο, διότι έχομεν εντολήν από την Κυβέρνησιν να μη ληφθή ουδεμία βιντεοσκόπησις. Τότε του απήντησα και εγώ καταλλήλως: ότι εδώ μόνον εμείς κάμνομεν κουμάντο.

Εις την συνέχειαν ειδοποίησε με τον ασύρματον και εστάλη με ταχείαν λέμβον μία κάμερα, με την οποίαν κατεγράφη η λαμπρά υποδοχή του εις την Μονήν.

Αυτό, καθώς απεδείχθη ήτο θεία οικονομία, διότι εις το Κρατικόν βραδυνόν δελτίον ειδήσεων ανεκοινώθη ψευδώς, ότι εδιώξαμε τον Κωνσταντίνον κακείν κακώς από το Άγιον Όρος. Μετ’ ολίγον όμως ανηρτήθη το βίντεον της υποδοχής του και διεψεύσθησαν παταγωδώς όλοι οι Κρατικοί σοφισταί.

Δυστυχώς και σήμερον, ηκολουθήθη η ιδία λάθος τακτική, η οποία δεν τιμά τον Ελληνισμόν και τους κρατούντας. Εάν είναι δυνατόν να ταφή ο χρηματίσας Βασιλεύς των Ελλήνων (κατ’ εξαίρεσιν αυτός μόνον αυτός) ως απλούς ιδιώτης! Και μάλιστα καθ’ ην στιγμήν θα σπεύσουν απ’ όλον τον κόσμον Βασιλείς και άρχοντες εις την κηδείαν του. Που η ευστροφία, που η πολιτική των ημετέρων αρχόντων; Αντί να εκμεταλλευθούν με την καλήν έννοιαν την υπόθεσιν ταύτην διά το καλόν της Ελλάδος, προέβησαν εις ασυγχώρητον λάθος, σπείροντες θλίψιν και οργήν εις τους αγαπώντας την Πατρίδα, μη γνωρίζοντες ότι «ο σπείρων φαύλα θερίσει κακά κατά τον Σολομώντα (3, 19).

Πηγή άρθρου: https://www.vimaorthodoxias.gr

 

[ Πίσω ]
Κοινοποίηση